Paokhum Lyrics – Ajit Rk

Presenting the lyrics of Manipuri song “Paokhum ” sung by Ajit Rk. Music given by Ajit Rk. Song written & compose by Ajit Rk

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details

Song: Paokhum
Singer: Ajit Rk
Lyrics/Compose: Ajit Rk
Music: Ajit Rk

Song Lyrics

Minokki Marumda Fumliba Awaba
Karamba Maikeida Thamgani Eina
Nungsira Natouna Themjaba Thamoise
Pothapham Leitana Thirakle Nangta

Awabana Pandom Lomle
Nungaibana Miraibire
Cheksinjada Echatta
Waroujare Ngasidi
Katthokchaba Ngamkhide
Mikup Khuding Ephamdei
Khalludabana Nangna Lapthokkhini Taklamda

Thajaba Mashu Mangkhare
Nungsiba Mashu Lotkhare
Pamjaba Mana Kaihoure
Awaba Khakta Oihoure

Nungsijaruba Eralla
Awa Cheinana Maikhumla
Peerangna Ehoura Emitna
Nungsijarubei Paokhumla

Angouba Chebang Akaiba Likli
Chukhiba Mikup Ta Mensinba Yaroi

Akiba Leita Chingnaba Yaoda
Hangkhigani Eigi Asonba Awatpa
Haikhigani Echilsina
Mitmangda Lepphallaga
Kaoba Ngamladara Matamdugi Warising

Khumbirammu Nachinduna
Peerang Amatta Chinthadana
Nokna Nokna Yajage Paokhum…..

Thajaba Mashu Mangkhare
Nungsiba Mashu Lotkhare
Pamjaba Mana Kaihoure
Awaba Khakta Oihoure

Nungsijaruba Eralla
Awa Cheinana Maikhumla
Peerangna Ehoura Emitna
Nungsijarubei Paokhumla

Eraldo Karino Khanghanbiyu Ephamda
Eina Soikhiba Khuding Khanghanbiyu
Lenjage Punsise Maithira Lanmi Gum
Awa Cheina Utpa Leita
Leijahouge

Thajaba Mashu Mangkhare
Nungsiba Mashu Lotkhare
Pamjaba Mana Kaihoure
Awaba Khakta Oihoure

Nungsijaruba Eralla
Awa Cheinana Maikhumla
Peerangna Ehoura Emitna
Nungsijarubei Paokhumla

Request any Lyrics Now REQUEST
Submit your Lyrics Now SUBMIT

Pothahallo Lyrics – Ajit Rk

Presenting the lyrics of Manipuri song “Pothahallo ” sung by Ajit Rk. Music given by Ajit Rk. Song written & compose by Ajit Rk

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details

Song: Pothahallo
Singer: Ajit Rk
Lyrics/Compose: Ajit Rk
Music: Ajit Rk

Song Lyrics

Verse:

Pamjaba Kaya Kaya Leiramgani
Khoidaba Lising Lising Lak Lamgani
Khanjaramgani Eingondagi Helli
Oithoklaroi Adumadi Leirabani Eidi Nangi

Chorus:

Nangbu Nungsijabadi Eina
Kanaga Changdamnaba Yaroi
Mikup Khuding Nangi Khongthangta
Sennajara Leira Punsini

Chorus:

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Verse:

Khangsinnada Leiriba Nangi Natou
Haidokpiro Thamoidugi Paokhum
Chamla Monghadana Utliba Nangi Natoudo
Kari Karamba Mayai Pubano Nangi

Chorus:

Nangbu Nungsijabadi Eina
Kanaga Changdamnaba Yaroi
Mikup Khuding Nangi Khongthangta
Sennajara Leira Punsini

Chorus:

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Bridge:

Leirang Laktei Thoibi
Kallaknafam Oibi
Satpiro Leikonsida
Nangi Damak Shajaba

Chorus:

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Sumhatpi Mitpu Sumbiribi
Eigi Punshisibusu Pothahallo
Ephamda Leijaba Khuding Mak
Nangi Naphamda Sinnajage

Request any Lyrics Now REQUEST
Submit your Lyrics Now SUBMIT

Eina Ngaoduna Chatkhrasu Lyrics – Ajit Rk, Thompson

Presenting the lyrics of Manipuri song “Eina Ngaoduna Chatkhrasu” sung by Ajit Rk, Thompson. Music given by Ajit Rk, Aniel Rk. Song written & compose by Ajit Rk, BorizBob, Thompson.

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details

Song: Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Singer: Ajit Rk, Thompson x Sharma
Lyrics/Compose: Ajit Rk, BorizBob, Thompson
Music: Ajit Rk, Aniel Rk

Song Lyrics

Nonglaksiida Lepli Eina Edom
Mapang Kaira Chekla Amagumm
Yengjei Eina Nangi Maikeiabu Hanna
Hallaklaroi Khnlasu Efamda
Sumbhikhi Eibu Hanjin Hanjin
Nungsigi Chirol Kaya Kaya
Thamharui Nafamda Eigi Thajaba
Yekna Mapai Mapai Laklasu
Thengnakhi Akiba Leitana
Khanjarui Nangse Eigi Oijare

Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu

Eigi Eral Na Ama
Nangi Naraina Chamma
Eigi Eral Amada Nangna Miraiba
Ngammi Nangi Naral
Chamma Chamma Dudi Eina Ngasi Faoba
Ngakpiduna Lakli
Adubu Themjei Lalli Khanglabasu Pamkide Eidi Kainaba
Pamdrabasu Kainaba Eina Ngamkhide Ngbu Themjinba
Themjei Matik Nggi Ego Henna Henna Henli Hengatli
Saojinnara Leithoknaba Nangdi Yamna Hotnajei
Eingamloi Khangba Ngamloi
Nang Nungshirasu Ngamloi
Ei Ngamloi

Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu

Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu
Nangbu Nungsirubagi Meichakta
Hangli Eina Malangda Ethanta
Paokhum Leitra Wahang
Hangjariye Ei
Eina Ngaoduna Chatkhrasu

Request any Lyrics Now REQUEST
Submit your Lyrics Now SUBMIT

NAMIGUM LYRICS – Asherie, Borizbob

Presenting manipuri “ NAMIGUM ” song sung by Asherie & Borizbob and music given by Borizbob. Written by Borizbob . Lyrics has been provided along with english translation.

Bookmark our website for more daily latest songs lyrics updates https://getbestlyrics.com/manipuri/

Song Details:

Song: NAMIGUM
Singer : Asherie & Borizbob
Lyrics : Borizbob
Music : Borizbob

Song Lyrics

Kanasu yengdana ngac faoba leiriba
[ i have admired nobody till today ]
Karigino ngna khngdriba
[ why is it unknown to you ]
Ntungda nmigum enaduna leirasu
[ even trailing you like your shadow ]
Karigino ngna udriba
[ why didn’t you notice me ]

Uraroi khnduna usin nadribara
[ judging i won’t see, are you ignoring me ]
Lapthoke ningliba ahenba leibagira
[ avoiding me, do you have someone more precious ]
Kainabadi ngamli, nggi wakhal kaobadi ngamloi
[ we’ve part ways, but i won’t forget you ]
Lapthokke ninglasu ngdi lak kho
[ even with your desire to leave me, please comeback to me]

Nungshibagi lmbida chtli maithi
[ i fail traversing this path of love ]
Twru2 khudingmkta hekta haithi
[ i get criticized for the things i tried ]
Thajaba thamba yade adum mangkhi
[ can entrust no one as it never last ]

Angaoba etw khkta mana ukhi
[ she only saw my crazy half ]
Nmigumna leptuna leibacd ude
[ ignored me, that stood like her shadow ]
Khnglasu khngda sanu madumadi ftte
[ that’s rude pretending to be unaware ]
Mahou keisu ei nisada lupte
[ i haven’t indulged in drugs before ]
Awabana yomabanina thadokpa ngamde
[ engulfed by miseries, i can’t stop taking it ]
Thembinaba leitrabada angaoba oihw ni
[ with nobody to console me, i will be left insane ]

Thajabana mangkharbada kanabu thajani
[ whom do i trust when i’ve lose credence ]
Nggi wakhl honglasu hongae ei
[ even if i have to change my belief ]
Eina lepli nggi namigum
[ i still stand like your shadow ]

Namigum leptuna leigani
[ i’ll stand by you like your shadow ]
Natungda eina inna ni
[ trailing you wherever you go ]
Nami ni ngna kaobinu
[ please don’t forget me ]
Nongmadi ngna khnglkni
[ one day you’ll get to know my feelings ]

Kanasu yengdana ngac faoba leiriba
[ i have admired nobody till today ]
Karigino ngna khngdriba
[ why is it unknown to you ]
Ntungda nmigum enaduna leirasu
[ even trailing you like your shadow ]
Karigino ngna udriba
[ why didn’t you notice me ]

Eikhkni wahouba apangbi tahouba
[ it’s me only who’s left weary and silly ]
Thajaba thamluba nggi warida
[ for falling in your seducing words ]
Thajaba pumnamk mangkhare ngacd
[ all my faiths have vanished today ]
Adubu nggi nungshibadi hongdri
[ but, my love for you still stands ]

Naitom lak ae haidunabu naitom tabadi pamde
[ that i came alone, i don’t accept to be deserted ]
Ng ei thengnarkkhiba numit ngac faoba kaode
[ i still remember the day we first met ]
Houjik mtm chatnabini selna nungshiba leire
[ it’s become a trend to buy one’s love with money ]
Thoimoi sengjaba kaya ama meichak oire ngac
[ leaving many committed lovers suffer the agony ]

Eina saoge khalli ngamde
[ i couldn’t get myself angry ]
Nggi khnbada ei tumde
[ i haven’t slept thinking for you ]
Tumin na leijabani kaode
[ i remained an introvert, but still remember.. ]
Hainingba kayani ngamde
[ with numerous feelings that i failed to express ]
Hairubagi kanaba kari amuk leini
[ what’ll be the benefit narrating it ]
Oiroidaba warini khngi wa mangi
[ ‘coz i know it’ll be worthless ]
Tumdaba mee eina houdokpa luni
[ it’ll be vain waking the unsleep ]
Tararoi na takhidaba magi thamoini
[ it’s her wretched heart that defied my cries ]

Hinghanlanu eihakpu uisinlage emitse punsigi mapok cgi
[ let me rest and close my eyes to unsee this world forever ]

Luxury ni ngna pamjaba
[ it’s luxury that you desire ]
Eina pamjabadi ngna chamjaba
[ but i cherish your innocent demeanor ]
Hairagasu ng khumlakkani
[ you would give numerous answers ]
Paokhum watte nggi nachilda
[ ‘cause, your defiled mouth never lack replies ]

Hairkani kok ngga eiga chanade
[ you would blame that our thoughts are unconnected ]
Fnaba haiba khuding fttaba oina ui
[ you misjudged my prudent advices]
Hairaroi haijabagi pangal eingionda leitre
[ i no-more have the will to encourage you ]
Nungshibadi nggi eida hongba leite
[ but, my love for you still stands ]

Ethnta lakpani
[ i came alone.. ]
Knasu leite eigi
[ i don’t have anyone to call my own ]
Ethnta hnkhini
[ so, i have to tread the path back, alone ]
Leite knasu eibu khamnaba
[ as nobody is here to stop me ]
Kanasu yengdana ngac faoba leiriba karigino
[ i have admired nobody till today, but why ]
Karigino
[ why oh why… ]
Ngna khngdriba
[ …didn’t you sense my feelings ]